מה מקור השם אנפה ?
רש"י – כי היא מאנפפת בקולה
חז"ל – כי משתמשת בנוצותיה במניפה
חז"ל – מאנפת (מלשון חרון אף) בחברותיה ובגוזליה
רש"י - כי חיה על ענפים